มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้มีการแจก Notebook นักศึกษาปีที่1 รหัส 50 ในวันที่ 21 มกราคม 2551 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยบริการ และได้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาปีที่1 รหัส 50 โดยมีท่าน ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประทานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางมหาวิทยาลัย