ตามที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้อนุมัติให้จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 นั่ง
เพื่อใช้งานศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เพื่อให้การดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 นั้น  
โดยนางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารและคณะ เป็นกรรรมการตรวจงาน ครั้งที่ 1 
ณ บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 -12.00 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/