เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
โดย ดร.พนารัตน์  ศรีแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และ นางสาววิชุภรณ์ นลินธกุล เลขาฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับ บริษัท การบินไทย จำกัด ( WingSpan )  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/