วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดการบรรยายพิเศษ Airline Marketing Workshop
ตอน IMC in Action ในรายวิชา การตลาดในสายการบิน นำโดย อาจารย์ภาคภูมิ ภูมิเกียรติศักดิ์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Mock Up โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติหลายท่านจากสายการบิน Bangkok Airways
และ กัปตันวีระพันธุ์ มีวรรณสุขกุล Managing Director นิตยสาร The Aerospace เข้าร่วมบรรยายพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ
ของนักศึกษา การบรรยายในครั้งนี้ถือเป็นหัวข้อสนทนาที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมากเพราะเน้นยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการบินได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังตอบโจทย์ภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน หลังวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/