มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นต่อการบริโภคและอุปโภค
ให้แก่ประชาชนและนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/