เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม NB 6  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
โดยดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
เพื่อจัดทำและส่งข้อมูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/