ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ “Game Based Learning : Latest trend Education 2019”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนเชิงรุก
(Active Learning) ในรูปแบบ Game Based Learning
ให้กับคณาจารย์ และเพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากร
กับคณาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน
โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ
และ ดร.พรชุลี ลังกา  เป็นวิทยากรในครั้งนี้ 
เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.15 -18.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/