เมื่อวันที่  8 – 10 เมษายน 2553 เทศบาลหัวหิน จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2553
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินมีหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ในโรงเรียน
ณ ห้องประชุม Mock Up มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/