อาจารย์ วรัญญู ชายเกตุ อาจารย์ประจำวิชา Banquet & catering จัดอบรมวิชา Bartender ให้กับนักศึกษาศูนย์หัวหิน
โดยเชิญวิทยากรจากโรงแรม Courtyard by Mariott Hua-Hin at Cha Am Beach วิทยากรคือนายวรัญญู ทับทอง

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/