นักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา กับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะป้องกันตัว
โดยกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ของศูนย์ฯ หัวหิน
ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาคณะโรงเรียนท่องเที่ยวและบริการ
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของสวนดุสิต 
เมื่อวันที่  23 -24  พฤษภาคม2560 เวลา 08.30 -17.00 น.  ณ อาคารรัตตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/