เมื่อวันที่ 24-25 ม.ค. 2552 มสด.ศูนย์หัวหิน จัดโครงการค่าย ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
“จุดประกายความคิด พัฒนาจิตและบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ” ณ Mock up room โดยมีทีมพระภิกษุ
จากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย และคุณสุรางคณา สุนทรพนาเวศ ดารา, พิธีกร, นักแสดง ให้การอบรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการจำนวน 475 คน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/