เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
นำโดย นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ผู้แทนกองทักอากาศ กองบิน 5
ธนารักษ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฯฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน หัวหิน
ประชุมหารือเกี่ยวกับการชี้แนวเขตที่ดินเพื่อยืนยันแนวเขตที่ดินตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกองทัพอากาศกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/