เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ จากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน
โดยมีท่าน ดร. สุรพล  ศิริเศรษฐ   เป็นประธานภายในงาน