มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดกิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางได้แก่โรงเรียน 1.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (เชียงใหม่) 2.โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม (เชียงราย) 3.โรงเรียนนารีรัตน์ (แพร่) 4.โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
5.โรงเรียนเพชรพิทยาคม (เพชรบูรณ์) 6.โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา (เชียงใหม่)7.โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล(สระบุรี)
8.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม(เพชรบูรณ์)9.โรงเรียนอ.บ.จ.เชียงราย 10.โรงเรียนอุดมดรุณี (สุโขทัย)
11.โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตั้งแต่วันที่6 มิถุนายนถึง22กรกฎาคม2554มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/