เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2554 ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ. มหาวิทยาลัยอู่โจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/