ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ด้วยระบบออนไลน์ zoom cloud meetings ประจำปีการศึกษา 2563
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
เพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ของนักศึกษา
แจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตลอดจนปลูกฝังเจตคติด้านการศึกษา
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เป็นประธานในการประชุม และคณาจารย์ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -15.30 น.
ณ  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/