ศูนย์หัวหิน ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ ห้อง Mock up
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้รับการประเมินประกันคุณภาพ โดยทีมตรวจการประเมินประกันคุณภาพ
ประกอบด้วย 1. รศ.วิโฬฎฐ์ วัฒนานิมิตกูล 2. ผศ.โรจนา ศุขะพันธ์ 3. นส.นิศานาถ มั่งศิริ 4. น.ส.ศิโรรัตน์ ตระกูล
5. น.ส.กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ ซึ่งในวันดังกล่าว พันตรีสุรพศ ทวีศักดิ์ รองฝ่ายบริหาร อาจารย์นภาพร จันทร์ฉาย
หัวหน้างานประกันคุณภาพให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/