เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง Mock Up มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ได้รับเกียรติให้เข้ารับการสัมภาษณ์งานกับทางสถานประกอบการโดย  บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน )
บริษัท คิง พาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท แบ็กส์บริการภาคพื้น จํากัด  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะออไปสู่ตลาดแรงงาน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/