นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การบริการจัดการศึกษาและการประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงาน  
โดยมี นางสาวปรีด แซ่เล้า รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ว่าที่พันตรีดร.ชาญชัย ผุงศิริ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การบริการจัดการศึกษา
และการประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมมธุรดา
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลคลื่นหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/