เมื่อวันที่23 สิหาคม 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหินจัดปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจและสาขารัฐประศาสนศาสตร รุ่นที่ 5 โดยมีดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินและ
อาจารย์สวงค์ บุญปลูก ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน ให้การกล่าวต้อนรับและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนและวิธีการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่