มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน
                     ทอดผ้าป่ามหากุศล “พัฒนาการศึกษา  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ”

 

                    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2551  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เพื่อหารายได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี โดยมี รศ.ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และรับมอบเงินบริจาค จำนวนเงินทั้งสิ้น  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)   โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้   คุณสหภูมิ ภูมิศุภนนท์   120,500 บาท  คุณหวย  ศิริเศรษฐ  114,129 บาท  บริษัทหัวหิน เคปซีล  จำกัด  100,000  บาท คุณชลิต  บุญเทศ  100,000  บาท  คุณณัฏฐวัฒน์  พุ่มมณี  100,000  บาท  คุณพัชรดา  รัดเกล้า  100,000 บาท   คุณนุภาพ  นกสกุล  100,000บาท  คุณ ดวงพร ทองสกุล  100,000 บาท  บริษัทหัวหินดีพาสเม้นท์สโตร์  100,000 บาท
บริษัทไทยธนาประจวบ จำกัด  200,000  บาท   คุณวิสุทธิ์  บุญยศักดิ์เสรี   100,000 บาท
คุณดำริ  กำปั่นวงษ์  100,000  บาท   คณะบุคคลหัวหิน มัลติมีเดีย  100,000 บาท   คุณอภินันท์  สดชื่น  100,000 บาท คุณ สุปราณี  พรสมบูรณ์ศิริ  100,000   บาท  หจก.สันติ  ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิ  73,371  บาท  คุณธีระ  มาเอี่ยม  50,000  บาท  บริษัทวราลัย จำกัด 50,000  บาท   คุณปองพิพัฒน์  กาญจนสุพัฒน์  30,000  บาท   คุณสำอางค์  สุดยอด  30,000 บาท   คุณกฤษฎา  จินะไชย  30,000  บาท คุณเสกสิทธิ์  สุขสี  30,000  บาท
คุณอาทิตย์  สุวรรณกิจวัฒน์   30,000 บาท พระครูปภัสสรวรพินิจ  10,000  บาท  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  10,000  บาท    คุณ อำนาจ  ป่านแก้ว  3,000  บาท  คุณจิระ  พงษ์ไพบูลย์  2,000  บาท  คุณแอด  เอี่ยมทับ  2,000  บาท  หจก.สุขทวี  หัวหิน 2,000 บาท  คุณวรวิทย์  งามเกียรติขจร  2,000 บาท 
คุณกฤตยาพร  ปิยพรไพบูลย์  2,000
บาท