เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน ได้ต้อนรับคณะครูอาจารย์ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันต์