เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2251 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชเพลิงพระศพ(ส่วนภูมิภาค)สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เ้จ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์