มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
และให้ความรู้ในอาชีพสาขาวิชาธุรกิจการบิน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  จ.อ่างทอง
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13:30-14:20 น.

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/