มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา เช่น กิจการนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา ฯลฯ
โดยมี พันตรีสุรพศ  ทวีศักดิ์ รองฝ่ายบริหาร ศูนย์หัวหินร่วมกับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ณ ห้อง Mock Up ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/