มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ร่วมงานจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ใต้อาคาร 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/