« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์หัวหิน ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบ TOEIC ได้คะแนนเกิน 600

นางสาวมัณญภา กำพลวรรณ
51-4504 Airline 5 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบ TOEIC ได้คะแนนรวม 730
นายจักรพัฒน์ สุทธิรัตน์
52-4008 Airline 3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2สอบ TOEIC ได้คะแนนรวม 660
นางสาวเบญจวรรณ จุนหวิทยะ
52-4005 Airline 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบ TOEIC ได้คะแนนรวม 640
นางสาวรตินุช บุญชาลี
51-4429 Airline 5 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบ TOEIC ได้คะแนนรวม 610
นางสาวสุนิษา ใช้ช้าง
51-4332 Airline 6 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบ TOEIC ได้คะแนนรวม 695

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/