มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดกิจกรรม Intensive Course โดยมีนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่มาร่วมกิจกรรมและได้จัดการอมรมเตรียมความก่อนเข้าเรียน