เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2553 ศูนย์หัวหินได้จัดฝึกอบรม ให้แก่บุคคลกรทางการศึกษาในท้องถิ่น

เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการตามแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ เป็นประธานเปิดงาน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/