ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นายกฤตนพ ทองธิติพร อาจารย์ประจำฝ่ายวิชาการ
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการกับนักศึกษาด้านวิชาการ   
 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องNB 6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/