นายไสว แก้วพวง  นายนราวุฒิ เกษศิริ งานระบบทะเบียนพัสดุ และ นายธรรมรัตน์ คุณาจินดาพร งานจัดซื้อจัดจ้าง 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมี นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ นางสาวอัญชลีวรรณ ตันเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ
ให้การต้อนรับและนำไปตรวจครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -16.30 น.
ณ อาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/