มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน รอบที่ 2 โควตา (Quota)  แบบออนไลน์ 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/