เมื่อวันที่ 20  มกราคม 2563 เวลา 07.00 -11.00 น.
ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ค์ต่อต้านการทุจริต กับเทศบาลเมืองหัวหิน
ร่วมกับชมรม STRONG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริต

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/