มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯหัวหิน  จัดการเลือกตั้งกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย
จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 4 ท่าน
และกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 6 ท่าน  และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โดยมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 2 ท่าน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/