เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิถีโลก ได้นำนักศึกษาภาคปกติ ในรายวิชาดังกล่าว
เข้าศึกษาดูงานที่ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
(คลองหก)