สัมมนาทางวิชาการอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2552 ณ Hall 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินจัดประชุม
สัมมนาอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานบรรยายพิเศษให้แก่คณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั่วประเทศ
โดยในวันดังกล่าวได้เชิญ รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง “แนะแนวการศึกษาอย่างไรที่ตอบโจทย์อนาคตเด็กไทยในยุควิกฤต” 
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์แนะแนวเป็นอย่างมาก โดยในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศกับมหาวิทยาลัยฯ
และเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วม จำนวน 160 ท่าน


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/