มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเมียนม่า เชียงตุง เมืองลา
ให้กับคณะอาจารย์แนะแนวเครือข่ายทั้วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับโรงเีรียนมัธยมทั่วประเทศ ทั้งนี้อาจารย์ให้การตอบรับในการทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/