เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้จัดการบรรยาย
เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ออกแบบองค์กร ออกแบบงาน ประสานความสำเร็จ โดย รศ.ดร. เสรี วงษ์มณทา
เป็นผู้ให้คำบรรยาย โดยมีนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MBA และนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมฟังการบรรยาย
ณ ห้อง Mock up