เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00-16.30 น. |

ณ ห้องประชุม NB6 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
ตรวจการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
  รอบ 12 เดือน ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)  
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธรรมนิตย์ วราภรณ์  เป็นประธาน  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์ กรรมการ   
 และ นางสาวธนัญภัสร์ ศรีเนธิยศิน  เป็นกรรมการ

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/