วันที่ 24 – 25 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงวิจัยและโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับงานวิจัย
ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง NB1 เวลา 9.00-17.00 น.
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถิติ และ อาจารย์รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ ( คณะวิทยาการจัดการ )

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/