นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ร่วมกิจกรรม กับเทศบาลเมืองหัวหิน ในโครงการ“รักหัวหิน รักษ์สวน รักสุข”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องมีจิตสาธารณะในการดูและรักษาสถานที่สาธารณะ
สร้างความสามัคคีของสามภาคส่วนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
และส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกาย 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16.00 -18.00 น. ณ สวนหลวงราชินี อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/