มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี
เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน, ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยว
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหินให้การต้อนรับ และ อาจารย์ สุไบดา  กริมีฉัตรสุวรรณ และ อาจารย์สุลัยมา  กรีมี
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบินให้เกรียติ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/