เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปิดโลกทัศน์
เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนในอนาคต

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/