ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหินจัดโครงการนำคณะครูแนะแนวเครือข่ายจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศทัศนศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 16-20 มิถุนายน 2559  เพื่อเป็นการแสดงการขอบคุณคณะครูแนะแนวที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ
ต่อนักเรียน  เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของครูแนะแนวที่เข้าร่วมโครงการเป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรมภาษา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการศึกษาให้ขยายต่อไปในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-20 มิถุนายน 2559  ณ ประเทศญี่ปุ่น

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/