รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีไหว้ครู 
มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรบุคลากรศูนย์ฯหัวหิน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณของครูอาจารย์ พร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/