เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2559 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.น้ำเพชร อยู่สกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ และ ให้ปัจฉิมโอวาทโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว และ รับสมัครงาน ประจำภาคเรียนที่ 3/2558  
โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการก้าวสู่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตในสังคม  เพื่อติดตามข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษา อันจะใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลใช้วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการศึกษาในภาพรวมและในวันดังกล่าว
ได้เชิญสถานประกอบการอาทิเช่น บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด  บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ  ธนาคาร กรุงเทพ   เข้ารับสมัครงานนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/