เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 – 16.30 น.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2563 
ตลอดจนให้นักศึกษารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจการบิน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจการบิน  
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
เป็นประธานในการปัจฉิมนิเทศครังนี้ ผ่านระบบ Zoom Cloud  Meeting

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/