ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน
การเตรียมความพร้อมเปิดการการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ภาคเรียนที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564  เวลา 10.30 -11.00 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud meetings

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/