เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน จัด โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัย โดยวิทยากร ผศ.ดร.วรรณิภา จัตุชัย

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/