ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน  จัดสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิชาธุรกิจการบิน  ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่  2 (โควตา) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -12.00 น.   
ณ อาคารเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/